Kvalitetsarbete

Kvalitetsarbete för oss innebär att vi uppfyller både krav och önskemål från uppdragsgivare, familjehem, samt barnet, ungdomen eller den unga vuxna. 

Vi begär alltid registerutdrag ur misstanke- och belastningsregistret, socialregistret samt skuldregister av de som önskar att bli familjehem hos Trygga Hem. Vid utredning av potentiella familjehem använder vi oss av Socialstyrelsens standardiserade utrednings- och bedömningsmetoder:

  • BRA-fam
  • Familjehemsvinjetter (Socialstyrelsen, 2020)
  • Vi tillämpar även Kälvestensmetoden

Våra familjehem utbildas i följande kurser:

  • Ett hem att växa i (Socialstyrelsen)
  • Anknytning – Relationsuppgiften (Gryning vård)
  • Traumamedvetenomsorg (Gryning vård)

Vi lägger stor omsorg i hur vi matchar barnet, ungdomen eller den unga vuxna med rätt familjehem inför placeringen. Matchning sker utifrån den placerades grundläggande behov, hälsotillstånd, kulturell och språklig bakgrund, erfarenhet, samt eventuell funktionsnedsättning. Vi försöker alltid se personen som ska utplaceras ur ett helhetsperspektiv. 

Vi genomför uppföljning i form av hembesök, enskilda samtal med både familjehem och barnet eller ungdomen samt handledning av familjehemmen. Samtliga kontakter med socialtjänsten, familjehemmen eller barnet/den unge journalförs av oss i systemet SecuraNova. I slutet av varje månad sammanställer Trygga Hem dessa journalanteckningar i form av en månadsrapport grundat på BBIC:s riktlinjer, och förser dessa till handläggande socialsekreterare. Läs mer om vårt journalsystem.

Då vi strävar efter en förtroendefull och öppen relation finns det alltid minst två familjehemskonsulenter kopplade till familjehemmet och den placerade dygnet runt.

Läs mer om oss.