Säker och effektiv journalföring via IT-stödet SecuraNova

Vi använder SecuraNova journalsystem, ett modernt datasystem med stöd för journalföring och övrig dokumentation enligt SoL/LSS och HSL. I SecuraNova finns även stöd för systematisk bedömning av våra placerades och familjehems behov, deras resurser och den förändring som sker. Systemet ger oss utmärkta möjligheter att följa upp och mäta resultaten av insatserna för våra boende, vilket vi använder för att kontinuerligt utveckla och förbättra vår verksamhet.

SecuraNova är ett hjälpmedel i vårt system för kvalitetssäkring eftersom det ger oss möjlighet att uppfylla Socialstyrelsens, tillsynsmyndigheternas (Inspektionen för vård och omsorg och Datainspektionen) samt uppdragsgivarnas krav när det gäller dokumentation, uppföljning, behandlingsplanering och kvalitetssäkring. Det förenklar också vårt arbete med att ta fram anbudsunderlag i samband med uppdragsgivarnas upphandling av vård. Journalsystemets säkerhetsnivå med kryptering omöjliggör obehörig åtkomst till känsliga personuppgifter och systemet uppfyller alla krav i EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om hur vi använder SecuraNova journalsystem.

Du kan också besöka leverantörens hemsida för mer information, www.securanova.se.

 

 

Dator

Information till uppdragsgivare

Beskrivning av SecuraNova journalsystem:

Personuppgifter registreras för personer som är inskrivna, i eftervård samt utskrivna. Samtycke till kontakter, uppgifter om mediciner och allergier samt vårdnad, boende och umgänge i förhållande till barn/föräldrar.

Placeringsuppgifter innehåller uppgifter om faktiskt placeringsdatum, uppdragsgivare, handläggare, anledning till placering, syfte med placering, lagrum, m.m.

Viktiga beslut och händelser innehåller bl.a. Inskrivningsdatum, datum för påbörjad journal, upprättad genomförandeplan, beskrivning av uppdrag, utredningar och insatser, beslut som fattats, besök hos hälsovårdande kontakter, besök hos utföraren, upprättade rapporter, etc.

Dokumentationsmodulens funktion för personanknutna dokument innehåller journalföring enl SoL, mallar för genomförandeplaner, placeringsavtal, klagomålshantering, avvikelsehantering, in- och utskrivningsrutiner, uttömmande stöd för BBIC, regler- och rutiner, synpunkts- och klagomålshantering. Dokumenten kopplas automatiskt till aktuell personakt och krypteras. Stöd för Dagbok finns, förslag till kvalitetssystem, dokumentationsrutiner, stöd för uppföljning med hjälp av systematisk bedömning, bedömningsstöd, SKL:s publikationer och cirkulär, lagar, förordningar, Socialstyrelsens Allmänna råd och föreskrifter, meddelandeblad, handböcker, m.m.

Genomförandeplansmodulen används för att dokumentera planering och uppföljning av insatser. Modulen skickar automatiskt målen från planen och skattningarna av måluppfyllelse från uppföljningar till journalen. Skattningarna av de olika behovsområdenas måluppfyllelse sammanställs till en övergripande måluppfyllelse.

 

 

Uppföljningsmodulen innehåller stöd för systematisk bedömning med koppling till statistikmodulen. I stödet för systematisk bedömning ingår skattningsinstrument, bl.a. Audit, Dudit, IDS100, ASQ, SCL-90, Kasam, BarnKasam, Familjen I samhället, SARS, SNAP-IV, Funktionsskattning samt ytterligare ett 10-tal skattningsinstrument för bl.a. olika beroendetillstånd. Uppföljningsmodulen används som underlag för klientsamtal, för insatsplanering, som underlag för uppföljning av insatserna samt för uppföljning av om verksamheten motsvarar behoven.

Statistikmodulen bearbetar alla data som registreras i de olika modulerna. En stor mängd olika statistikrapporter kan tas ut och även bearbetas i Excel. Data från systemet kan produceras för att tillgodose Socialstyrelsens och uppdragsgivarnas informationsbehov. Systemet uppfyller alla krav i GPDR.

  • SecuraNova journalsystem är SQL-databasbaserat.
  • Systemet innehåller behörighetskontroll och loggfunktion av åtkomst till systemet, journaler och övriga personanknutna dokument.
  • Ärendehanteringen i systemet följer principerna i Förvaltningslagen.
  • Personuppgifterna i systemet gallras i enlighet med bestämmelser om bevarande och gallring.
  • Systemet är förberett för export av registrerade data och dokument till uppdragsgivare, fr.a. socialtjänsten.
  • Systemet kan importera dokument från uppdragsgivare.
  • Uppgifterna säkerhetskopieras.
  • Systemet uppdateras regelbundet.
  • SecuraNova är konstruerat på motsvarande sätt som leverantörens IT-system för socialtjänsten.

Mer information om systemet finns att läsa på www.securanova.se.