Integritets­policy

Alla som kommer i kontakt med Trygga Hem ska känna sig trygga med att deras personuppgifter är säkra hos oss. Här kan du läsa hur vi hanterar din integritet och din rätt till kontroll över dina personuppgifter. Vi är öppna med vilka uppgifter vi behandlar, och varför. Har du frågor efter att ha läst texten är du välkommen att kontakta oss.

Företagsnamn: Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem Organisationsnummer: 559010-3585

Hur hanterar vi dina personuppgifter?

Dataskyddsförordningen fastställer sex grundläggande krav för all behandling av personuppgifter.

Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem ska säkerställa att personuppgifter ska:

 • behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhållande till den registrerade (laglighet, korrekthet och öppenhet). Kravet på att behandlingen av personuppgifter ska vara laglig innebär bland annat att det måste finnas en rättslig grund för behandlingen.
 • endast användas till särskilda, uttryckligt angivna och berättigade ändamål och inte behandlas ytterligare på ett sätt som är oförenligt med dessa ändamål (ändamålsbegränsning).
 • vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering).
 • vara korrekta och uppdaterade. Den som behandlar personuppgifter måste vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att felaktiga personuppgifter raderas eller rättas utan dröjsmål (korrekthet).
 • inte sparas, det vill säga förvaras i en form som möjliggör identifiering av den registrerade, under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål för vilka personuppgifterna behandlas (lagringsminimering).
 • skyddas mot bland annat obehörig eller otillåten behandling och mot förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse genom att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder (integritet och sekretess).

Om personuppgifter behandlas för andra ändamål än för de som de samlats in, se punkt 2 ovan, ska Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem alltid överväga om den nya eller ändrade behandlingen är förenlig med den ursprungliga behandlingen. Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem ska beakta de faktorer som framgår av dataskyddsförordningen artikel 6 Nr. 4.

Med vilket stöd behandlar vi personuppgifter?

Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem ska för all behandling av personuppgifter ha stöd av minst en av följande rättsliga grunder:

 • Samtycke
  Den registrerade har lämnat sitt samtycke till behandling av personuppgifter för ett eller flera specifika ändamål.
 • Avtal
  Den registrerade har ett avtal eller ska ingå ett avtal med den personuppgiftsansvarige.
 • Rättslig förpliktelse
  Behandling krävs för att uppfylla en rättslig förpliktelse utifrån lag eller författning som åligger den personuppgiftsansvarige.
 • Intresseavvägning
  Den personuppgiftsansvarige får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvariges intressen väger tyngre än den registrerades och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

För vilka ändamål samlar vi in personuppgifter?

För uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst och insatser inom hälso- och sjukvård.

 • Avtal om tjänster med leverantör och företagskunder
 • När du fyller i dina kontaktuppgifter på webbplatsen.
 • Om du kontaktar oss via e-post, via telefon, våra webbplatser och sociala medier.
 • Om du anmäler dig till våra nyhetsbrev.
 • Om du anmäler dig till utbildningar eller informationsträffar

Ditt besök på våra webbplatser genererar trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata samt till exempel den IP-adress, typ av enhet, operativsystem och webbläsartyp som används för besöket.

Insamling med samtycke

När du på en webbplats bockar i rutan ”Jag samtycker till behandling av de personuppgifter som jag lämnar för ovan ändamål”, samtycker du till att de personuppgifter som du fyller i på olika platser på Trygga Hem Högkvalitativa Behandlingshem webbplats får användas för det ändamål som samtycket avser.

Vilka personuppgifter hanterar vi?

Klient/patient/kund uppgifter omfattar följande uppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, personnummer, vårdnadshavare, anhöriga, uppgift om sociala insatser och uppgift om hälsa.

Kontaktpersoner vid företag och myndigheter omfattar följande personuppgifter: Namn, adress, e-postadress, telefonnummer, befattning och arbetsgivare.

Arbetssökande omfattar uppgifter om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner, kontaktinformation, familjerelationer och intressen.

Intressenter som registrerar sig för nyhetsbrev eller kontaktar oss via webben omfattar följande personuppgifter: Namn, telefonnummer, e-postadress

Till vad använder vi personuppgifterna?

Klienter/kunder/patienter

Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse baserat på de lagar och förordningar som styr vår verksamhet (socialtjänstlag, Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade och Hälso- och sjukvårdslagen). Vi har en skyldighet att dokumentera insatser och att spara dokumentationen en viss tid innan den får gallras eller överlämnas till uppdragsgivaren. Behandling av personuppgifter sker även utifrån avtal som rättslig grund med uppdragsgivaren. Vi behandlar därför även personuppgifter för att uppfylla avtal eller för att kunna ingå ett avtal, till exempel behandling av personuppgifter inför en placering eller ett uppdrag.

Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal

Potentiella klienter/kunder/patienter

Behandling av personuppgifter sker utifrån rättslig förpliktelse och avtal. Vi behöver behandla personuppgifter för att göra en bedömning inför en placering eller ett uppdrag om en verksamhet kan ta emot den det berör före ett avtal ingås med en eventuell uppdragsgivare.

Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse; Avtal

Tidigare klienter/kunder/patienter

Vi har en skyldighet utifrån lag att under en viss tid spara uppgifter om tidigare klienter/kunder/patienter även efter de inte längre är aktuella hos oss. Personuppgifterna gallras när vi inte längre har stöd i lag för att spara dem. Vissa uppgifter gallras i samband med att uppdraget avslutas.

Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.

Rättslig grund: Rättslig förpliktelse

Arbetssökande

Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke och intresseavvägning. Vi måste använda personuppgifter för att bedöma ansökningar som arbetssökande skickar in till oss. I samband med att ansökningar skickas in samtycker du som arbetssökande till behandling av personuppgifter. Det är inte möjligt att behandla en ansökan utan att behandla personuppgifter.

Vi ber dig om du vill söka ett jobb hos oss att skicka in en CV med uppgifter om namn, utbildning, arbetslivserfarenhet, referenspersoner etc. Arbetssökande skickar ofta in ytterligare personuppgifter som de anser vara relevanta för tjänsten, till exempel kontaktinformation, familjerelationer och intressen. Under anställningsintervjuer ställer vi frågor för att avgöra om den arbetssökande är lämplig för befattningen. I vissa fall kan vi använda tester eller frågeformulär för detta ändamål. Om det är aktuellt att anställa sökanden begär vi ytterligare information för att komplettera den information vi redan har. Det är frivilligt att förse oss med information.

Vi använder inte personuppgifterna för något annat ändamål än för anställningsprocessen. Vi lämnar inte uppgifterna vidare till någon annan.
Behandling av personuppgifter är nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.

Rättslig grund: Samtycke; Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos leverantörer

Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra leverantörer för att följa upp skyldigheter enligt avtal men även offerter, beställningar och leveranser. Detta är ett berättigat intresse. Kontakten blir endast effektiv om den sker direkt till av avtalsparten utsedda kontaktpersoner.

Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från arbetsgivaren som är eller vill bli vår leverantör och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Omfattningen av personuppgifter är mycket begränsad. Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.

Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.

Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Kontaktpersoner hos företagskunder

Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver hålla kontakt med våra företagskunder för att följa upp erbjudanden, inköp och leveranser.

Behandling av kontaktpersoners personuppgifter sker med medgivande från arbetsgivaren som är eller vill bli vår företagskund och ingå ett avtal med oss. Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Kontakten blir endast effektiv om den sker direkt till av avtalsparten utsedda kontaktpersoner. Omfattningen av personuppgifter är mycket begränsad. Behandling av personuppgifterna är relaterad till leverantörens verksamhet och inte till kontaktpersonens privatliv. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.

Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Andra kontaktpersoner

Behandling av personuppgifter är baserat på intresseavvägning. Vi behöver ha kontakt med offentliga myndigheter, till exempel socialtjänst och tillsynsmyndigheter i samband med offentligrättsliga förhållanden där vi har rättigheter och skyldigheter enligt lagar och förordningar. Detta är ett berättigat intresse. I vissa fall kan kontakten endast vara effektiv om vi kan kontakta handläggare på myndigheter direkt. Behandlingen är därför nödvändig.

Förutom namn behandlar vi kontaktinformation som telefonnummer, e-postadress och arbetsgivare, varav alla är relaterade till kontaktpersonens arbetsförhållanden. Informationen är relaterad till kontaktpersonens och arbetsgivarens verksamhet och inte för att kontakta personen privat. Vår behandling av personuppgifter är klart förutsebar för kontaktpersonen.
Vi anser att det berättigade intresset går före kontaktpersonens intressen.
Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.

Rättslig grund: Intresseavvägning

Intressenter

Behandling av personuppgifter är baserat på samtycke. Vi behöver behandla dina personuppgifter för att hantera dina förfrågningar, rätta felaktiga uppgifter eller skicka information som du har begärt till exempel nyhetsbrev;

För att skicka dig information och marknadsföring via SMS, e-post, eller andra digitala kontaktvägar såsom till exempel sociala medier när du har en aktiv kundrelation med oss.

För att kontakta dig via SMS, e-post eller post om andra erbjudanden, kampanjer eller tjänster som vi tror kan vara av intresse för dig. Du kan när som helst tacka nej till denna marknadsföring.

Behandling av personuppgifter är därför nödvändig och de behandlas inte för något annat ändamål.

Rättslig grund: Samtycke

Till vem lämnar vi ut dina personuppgifter?

Personuppgifter som behandlas utifrån uppdrag (även potentiella) inom socialtjänst och insatser inom hälso- och sjukvård lämnas ut till uppdragsgivare enligt lagkrav och avtal.

Andra mottagare endast när det följer av lagkrav, annan författning eller myndighetsbeslut.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Dina personuppgifter sparas bara så länge som det krävs för att uppfylla ändamålen med behandlingen, eller så länge som vi måste spara dem enligt lag. Därefter raderas dina uppgifter på ett säkert sätt, så att de inte längre kan återskapas.

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi vidtar åtgärder för att skydda dina uppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen samt etablerade riktlinjer för informationssäkerhet. Detta innebär att vi har rutiner och regler kring dataskydd, till exempel att vi skickar dina uppgifter på ett säkert sätt och säkrar att endast behörig personal har tillgång till de uppgifter de behöver för att utföra sitt arbete. Vi loggar dessutom händelser i våra IT system.

Dina rättigheter

Du har rättigheter när det gäller dina personuppgifter och du har möjlighet att påverka din information och vad som sparas.

Vi kommer på eget eller ditt initiativ att rätta uppgifter som upptäcks vara felaktiga. Du kan även närsomhelst begära att dina uppgifter raderas om det är förenligt enligt lag eller att dess användning begränsas genom att kontakta oss. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter eller att behandlingen begränsas.

Tillgång till dina personuppgifter

Du kan, en gång per år kostnadsfritt, erhålla information om vilka personuppgifter som är registrerade, genom att skriftligt begära ett så kallat registerutdrag från oss.

Om du anser att dina rättigheter inte respekteras av oss får du gärna kontakta oss (se kontaktuppgifter nedan) eller vända dig till datainspektionen (datainspektionen@datainspektionen.se).

Policy för cookies

En cookie är en liten textfil som lagrar information på din dator. Detta används på många webbplatser för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner, såsom inloggning och att minnas vad du gjorde senast du besökte webbplatsen. På denna webbplats, använder vi cookies från för att förbättra din användarupplevelse. Du kan inaktivera cookies genom att justera inställningarna i din webbläsare.

Google Analytics

På tryggahem.nu används cookies från Google Analytics för att mäta besöksstatistik.

Google Analytics är en webbanalystjänst tillhandahållen av Google, Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, vilket är textfiler placerade på din dator, för att hjälpa webbplatsen analysera hur användare använder sidan. Informationen som genereras av cookien angående ditt användande av webbplatsen kommer överföras till och lagras av Google på servrar i USA.

På tryggahem.nu är IP-anonymiseringen är aktiverad. Det innebär att din IP-adress kommer avkortas inom arean för medlemsstaterna av den Europeiska Unionen eller andra parter till Agreement on the European Economic Area. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen först överföras till en Google-server i USA och avkortas där.

Google kommer använda denna information på uppdrag av operatören av denna webbplats, i syfte att utvärdera ditt användande av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsens operatörer och tillhandahålla dem andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändande.

IP-adressen, som din webbläsare förmedlar inom ramen för Google Analytics, kommer inte associeras med någon annan data som innehas av Google. Du kan neka användandet av cookies genom att välja passande inställningar i din webbläsare, vänligen notera dock att om du gör detta kommer du kanske inte ha möjlighet att använda den fulla funktionaliteten av webbplatsen. Du kan också välja bort att spåras av Google Analytics i framtiden genom att ladda ned och installera Google Analytics Opt-out Browser Add-on för din nuvarande webbläsare: tools.google.com/dlpage/gaoptout. 

 

Konverteringsmätning med Facebookpixeln

På vår hemsida använder vi en ”Facebook-pixel” från Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (”Facebook”). Det är en cookie, en liten textfil, som lagras på din dator och sedan kan anropas på nytt. Med hjälp av denna kan användarnas beteende spåras efter det att de har tittat eller klickat på en Facebook-annons. På så sätt kan vi samla in information om Facebook-annonsernas effekt för statistiska och marknadsföringsrelaterade ändamål. Uppgifterna som samlas in på detta sätt är anonyma för oss och inrymmer alltså ingen möjlighet att koppla dem till användarens identitet. Däremot lagras och bearbetas uppgifterna av Facebook på så vis att de går att koppla till respektive användarprofil och Facebook kan också använda uppgifterna för egna marknadsföringsändamål i enlighet med Facebooks integritets- och sekretesspolicy (https://www.facebook.com/about/privacy/). Du kan ändra inställningar för Facebook och dess partners möjlighet att visa annonser innanför och utanför Facebook på Facebooks plattform.
En cookie kan lagras på din dator för detta ändamål. I och med att du använder webbplatsen och godkänner vår användning av cookies förklarar dig införstådd med att Facebook-pixel används för att spåra webbplatsbesökarnas beteende.
Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till att Facebook-pixel används för att spåra webbplatsbesökarnas beteende. Återkallelsen ska göras skriftligen (per brev eller e-post) till oss.

 

Google Fonts

Vår webbplats använder så kallade webbteckensnitt, som tillhandahålls av Google, för en enhetlig presentation av teckensnitt. Google Fonts är en tjänst som tillhandahålls av Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland (“Google”). För detta ändamål måste webbläsaren du använder ansluta till Googles servrar. Detta kommer att göra Google medvetna om att vår webbplats har använts via din IP-adress. Google lagrar också IP-adressen för webbläsaren på slutenheten som besökaren använt på dessa webbplatser. Om webbläsaren inte stöder webbteckensnitt används ett standardteckensnitt av datorn. Varje Google Font-begäran överför automatiskt information som språkinställningar, skärmupplösning, version och namn på webbläsaren till Google Server utöver IP-adressen. Det är oklart om dessa uppgifter också kommer att lagras. Google kan dock bestämma teckensnittens popularitet genom insamlade användningsdata. Google publicerar resultaten på interna analyssidor (t.ex.
I den mån uppgifter behandlas av Google i USA vill vi påpeka att Google är certifierat enligt Privacy Shield-avtalet och garanterar därmed att den europeiska dataskyddslagen kommer att följas (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active). Överföringen av uppgifter till Förenta staterna är därför tillåten enligt artikel 45 Dataskyddsförordningen.

Med Google Fonts kan vi använda teckensnitt på vår egen webbplats och behöver inte ladda upp dem till vår server. Google Fonts är en viktig byggsten för att hålla kvaliteten på vår webbplats hög. Alla Google-teckensnitt optimeras automatiskt för webben och detta sparar datavolym och är särskilt användbart för användning av mobila enheter. När du besöker oss säkerställer den låga filstorleken en snabb laddningstid. Dessutom är Google Fonts säkra webbteckensnitt och stöder alla populära webbläsare. Behandlingen av dina uppgifter utförs därför i vårt berättigade intresse av en enhetlig och tilltalande presentation av vårt onlineerbjudande, i enlighet med det som avses i artikel 6 kap. 1 f Dataskyddsförordningen.

Google lagrar förfrågningar om CSS-tillgångar på sina servrar under en dag. Detta gör att vi kan använda teckensnitt en Google-formatmall. Teckensnittsfilerna lagras på Google i ett år. Om du vill ta bort data tidigt måste du kontakta Google Support (https://support.google.com/?hl=de&tid=231563100246).

Mer information om Google Fonts finns i https://developers.google.com/fonts/faq och Googles integritetspolicy: https://policies.google.com/privacy?hl=de.

 

Font Awesome

Vi använder ikonbiblioteket Font Awesome på den här webbplatsen vilket möjliggör visning av teckensnitt och symboler. Tjänsteleverantör: Fonticons Inc., 6 Porter Road Apartment 3R, Cambridge, MA 02140, USA. Font Awesome respekterar integritetsrätten enligt förordning (EU) 2016/679, Europeiska unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR). Läs mer om hur Font Awesome använder använder din data.

Ändringar i integritetspolicy

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i denna integritetspolicy när som helst i den utsträckning ändringarna är nödvändiga för att åtgärda störningar eller för att uppfylla nya legala eller tekniska krav. Alla ändringar kommer att publiceras på denna sida.